Waar staan wij voor?

Missie van de school:
Wij zijn een gereformeerde basisschool waarin de leerlingen worden aangesproken op hun “kind van God zijn”. Dit krijgt vorm in de eerbied voor God, Zijn Woord, de aandacht voor elkaar en de zorg voor zichzelf en de schepping. Onze school wil iedere leerling unieke ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden bieden.

De missie wordt uitgewerkt in onderstaande doelstellingen.

Algemene opvoedingsdoel:
Ieder kind moet leren zijn gaven en mogelijkheden te ontplooien en te gebruiken tot eer van God en tot welzijn van zijn medemensen. Het moet daarom de taak leren zien die God op aarde geeft en bereid zijn zich dienstbaar op te stellen.

Onderwijskundige doel:
In ons onderwijs wordt naar vermogen bijgedragen aan de optimale ontwikkeling van de gaven en talenten van de leerlingen en wordt hen de nodige kennis, inzicht en vaardigheden bijgebracht, terwijl de leerlingen de belofte en de eis van het verbond wordt voorgehouden.

Deze missie vertaalt zich in een visie:
We willen een veilige omgeving scheppen waarin elk leerling zich op een eigen niveau kan ontwikkelen, zich waardevol voelt, zelfstandig kan werken en zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Daarbij houden we rekening met de gaven en mogelijkheden van elkaar.

Bij de doop van kinderen hebben ouders beloofd dat ze hen naar Gods Woord zullen opvoeden en onderwijzen in de Christelijke leer. De school wil de ouders hierin bijstaan door te handelen naar de belofte van die ouders. Opvoeden zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een goede samenwerking vinden wij heel belangrijk voor de omgang met en de zorg voor het kind.