medezeggenschapsraad

Onze school gaat uit van de VGPO De Oosthoek. Het bestuur van deze vereniging is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Het bestuur besluit niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Over sommige onderwerpen mag de medezeggenschapsraad het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over school- en personeelszaken. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten: de omvang van de MR is gekoppeld aan het aantal leerlingen.

De MR van onze school bestaat uit drie ouders en twee personeelsleden.

Namens de ouders:
Mevr.  F. Bril- Pouwels
​Mevr. M. Plaggenmarsch- Bolks
Dhr. J. Vogelzang

Namens het team:                                                                                                            Mevr. I. Hofsink-Bouwhuis
Mevr. J.W. Middag-Kosters                                                                                           Dhr. H.J. Veurink (adviseur)

 

MR en GMR

De schoolvereniging kent ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Hierin zitten afgevaardigden van elke MR uit de vereniging. Dit houdt in dat onze plaatselijke MR zich alleen buigt over zaken die onze school aangaan. Dit kunnen zaken zijn als bijvoorbeeld vakantieroosters, formatieplan, voor-, tussen- en naschoolse opvang.