Vaardighedengroep

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafde leerlingen is in samenwerking met de Regenboog in Mariënberg een plusklas georganiseerd. Leerlingen van groep 4 tot en met 8 die daarvoor in aanmerking komen, krijgen wekelijks les van een hoogbegaafdheidsspecialist, W. Plaggenmarsch.

Deze plusklas is klassendoorbrekend. Het onderwijs in de plusklas is vakoverstijgend, het gaat om verbreding en verdieping van kennis. Dit gebeurt door het geven van uitdagende opdrachten binnen de vakgebieden die de kinderen op school aangeboden krijgen. Verder wordt er aandacht besteed aan samenwerkend leren. In de plusklas wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: ruimte geven voor diepgang en creativiteit.

Doel van de plusklas is het ontwikkelen van de volgende vaardigheden:

 • Denken over denken
 • Creatief denken
 • Kritisch denken
 • Analytisch denken
 • Zelfsturing
 • Zelfinzicht
 • Motivatie
 • Samen leren
 • Communiceren
 • ICT-vaardigheden

Deze doelen zijn opgesteld door het SLO / informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling.

De leerkracht kan het leerproces van begaafde leerlingen stimuleren door: 

 1. veel open vragen te stellen
 2. de juiste eisen te stellen
 3. helpen zoeken naar de juiste aanvullende informatiebronnen op het juiste niveau
 4. adequate studievaardigheden en structuur bieden, zodat de leerling leert hoe hij een onderwerp kan bestuderen en vormgeven
 5. leerlingen aanspreken op een hoog verbaal niveau, zonder gesimplificeerd taalgebruik
 6. presentaties en voorstellingen met de leerlingen ontwikkelen
 7. creatief denken en het historisch perspectief integreren

We werken hierbij met het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH), om onze leerlingen goed in kaart te kunnen brengen. Mocht uw kind voor de plusklas in aanmerking komen, dan wordt u daarover door ons op de hoogte gesteld. Voor specifieke vragen hierover kunt u terecht bij de desbetreffende leerkracht.

Ouderinformatie

 

Huiswerk/ afspraken/ Nieuws

Ouders van de leerlingen uit de vaardighedengroep hebben de uitnodiging ontvangen voor de applicatie 'Parro'. 

Via deze applicatie wordt huiswerk, afspraken en nieuws gedeeld.

In de bovenbouw zijn we veelal bezig met het aanleren van een vreemde taal, middels de software Rosetta Stone.