plusklas

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafde leerlingen is in samenwerking met de Regenboog in Mariënberg een plusklas georganiseerd. Leerlingen van groep 4 tot en met 8 die daarvoor in aanmerking komen, krijgen wekelijks les van juf Plaggenmarsch.

Deze plusklas is klassendoorbrekend. Het onderwijs in de plusklas is vakoverstijgend, het gaat om verbreding en verdieping van kennis. Dit gebeurt door het geven van uitdagende opdrachten binnen de vakgebieden die de kinderen op school aangeboden krijgen. Verder wordt er aandacht besteed aan samenwerkend leren. In de plusklas wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: ruimte geven voor diepgang en creativiteit.

Doel van de plusklas is het ontwikkelen van de volgende vaardigheden:

  • Samenwerken
  • Zelfstandig werken
  • Memoriseren
  • Onderzoeken
  • Omgaan met frustratie en uitdaging
  • Zelfreflectie 

We werken hierbij met het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH). Mocht uw kind voor de plusklas in aanmerking komen dan wordt u daarover door ons op de hoogte gesteld. Voor specifieke vragen hierover kunt u terecht bij de desbetreffende leerkracht.

 

Huiswerk/ afspraken/ Nieuws

Ouders van de plusklasleerlingen hebben de uitnodiging ontvangen voor de applicatie 'klasbord'. 

Via deze applicatie wordt huiswerk, afspraken en nieuws gedeeld.

n groep 4,5,6 zijn we momenteel bezig met het aanleren van een vreemde taal, middels de software Rosetta Stone.